ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បេក្ខភាពបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

" ចំណតមិត្តភាព កម្ពុជា ជប៉ុន "

ចំណតរថយន្ត និង ចំណតឈប់សម្រាក (Rest Area)

កំរិតភាពពេញចិត្ត

Very Good

Good

Normal

Bad

Very bad

NA

មតិយោបល់