ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បេក្ខភាពបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

" ភោជនីយដ្ឋាន មិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន "

ភោជនីយដ្ឋាន និង អាហារដ្ឋាន( Restaurant)

   កម្រិតភាពពេញចិត្ត

Very Good

Good

Normal

Bad

Very bad

NA

   មតិយោបល់