ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បេក្ខភាពបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

" បង្គន់សាធារណៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធានតំបន់ឆ្នេរ ខេត្តកែប "

ទីសាធារណៈ( Public Area)

កំរិតភាពពេញចិត្ត

Very Good

Good

Normal

Bad

Very bad

NA

មតិយោបល់