ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បេក្ខភាពបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

" ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី(ផ្សារលើ) "

ស្ថានីយ៍ប្រេង(Petrol Station)

   កម្រិតភាពពេញចិត្ត

Very Good

Good

Normal

Bad

Very bad

NA

   មតិយោបល់