ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បេក្ខភាពបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

" ក្លឹបកំសាន្ដ អ៊ីឌីអ៊ឹម "

ផ្សេងទៀត(Others)

   កម្រិតភាពពេញចិត្ត

Very Good

Good

Normal

Bad

Very bad

NA

   មតិយោបល់