ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បេក្ខភាពបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

" បង្គន់សាធារណៈ ចំណតរថយន្តឈ្នួល ក្រុងព្រះវិហារ "

ចំណតរថយន្ត និង ចំណតឈប់សម្រាក (Rest Area)

   កម្រិតភាពពេញចិត្ត

Very Good

Good

Normal

Bad

Very bad

NA

   មតិយោបល់