ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បេក្ខភាពបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

" ភីធីធី កោះកុង "

ស្ថានីយ៍ប្រេង(Petrol Station)

កំរិតភាពពេញចិត្ត

Very Good

Good

Normal

Bad

Very bad

NA

មតិយោបល់